תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט "פופי"

 

מבוא

 1. אתר פופי (להלן: "פופי" או "אתר פופי" או "בעלי אתר פופי") מקדם בברכה את המשתמשים בשירות השימוש באתר (כמוגדר להלן) לרבות התכנים והשירותים המוצגים בו באמצעות מכשירי הקצה השונים בכפוף לתנאי השימוש להלן ("תנאי השימוש" או "התקנון"), כמו כן משתמש אשר עושה שימוש באפליקציית פופי (באחד או יותר ממכשירי הקצה) כפוף גם לתנאי השימוש של אפליקציית פופי. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר פופי ו/או מי מטעמו בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
 2.  "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות אתר פופי ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר פופי זכות שימוש בהם.
 3. "האתר" – אתר פופי בכתובת www.popy.co.il וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתרים אלו, כפי שניתן לצפות ולהשתמש בהם מכל מכשיר קצה לרבות באמצעות אפליקציית פופי. לצורך תנאי שימוש אלה המונח אתר יכלול גם את אפליקציית פופי וכל אפליקציה נוספת המופעלות על-ידי בעלי פופי.
 4. תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה.
 5. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 6. לשימת לבך, בעלי אתר פופי שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתם, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
 7. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר פופי ניתן לפנות לנציגים מטעם האתר בכתובת דוא"ל [email protected]. צוות אתר פופי יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
 8. שימוש באתר
 9. ידוע למשתמש באתר פופי כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או גולש שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
 10. אתר פופי רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי אתר פופי בקשר לכך.
 11. אתר פופי אינו מתחייב שהאתר (לרבות, למען ספק, שירותים באתר) לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אתר פופי, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל אתר פופי או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיה נקיי מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואתר פופי לא יהיו אחראים לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 12.  קישורים והפניות באתר - יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). אין אתר פופי מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אתר פופי אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואתר פופי לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אתר פופי אינו אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ועל אתר פופי לא תהיה כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. בעלי אתר פופי רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
 13. תכנים מסחריים
 14. האתר כולל תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד אתר פופי לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.
 15. אתר פופי אינו אחראי לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו באתר. אתר פופי אינו בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים או מאיתותם. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם משימוש בהן או מהסתמכות עליהן חלה על המפרסמים.
 16. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים ומידע מסחרי המתפרסם באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אתר פופי אינו צד לעסקה כזו, ולא ישא באחריות לעסקה שכזו.
 17. השימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מאתר פופי ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת לאתר פופי במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לאתר באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לאתר פופי את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.
 18. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לאתר פופי על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח אליך אתר פופי ו/או מי מטעמו. אתר פופי אף יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר פרסומת.
 19. בנוסף, תשומת לבך כי בעת השימוש באתר באמצעות אפליקציה שהורדת אל מכשיר הקצה שברשותך, עשוי אתר פופי לשלוח אליך הודעות מתפרצות (Push Notifications) באמצעות ממשק האפליקציה או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות אתר פופי לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס לאפליקציה באופן עצמאי, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלוונטי במכשיר הקצה שברשותך.
 20. תכנים המפורסמים באתר פופי על ידי גולשים
 21. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של אתר פופי, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו הנך נמצא.
 22. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר פופי, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את אתר פופי, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את אתר פופי ו/או מי מטעמו ו/או עבורו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתריה, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי האתר על פי דין.
 23. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שאתר פופי, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס למידע או התכנים כהגדרתם לעיל.
 24. אתר פופי רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 25. במידה שמצאת בתכנים הנמצאים באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, מפר זכויות יוצרים ו/או לא עומד במגבלות המפרטות אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת [email protected] ואנחנו נדאג להסיר תוכן זה בהקדם על פי שקול דעתנו.
  • על הפנייה לכלול קישור (Link) לעמוד בו מופיע התוכן אשר בגינו אתה פונה בקשר אליו נמסרת הודעתך. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.
  • אנא ציין במסגרת הפנייה מה העילה אשר בגינה הינך פונה לאתר פופי (לדוגמה: הפרת זכויות יוצרים, לשון הרע או פגיעה בפרטיות) ומהן הנסיבות במסגרתן נוצרה הפגיעה.
  • אנא פרט במסגרת הפנייה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.
  • יש לכלול בפנייה הרשאה מפורשת להעברת הפרטים הנכללים בפנייה לגורמים הרלוונטיים, לרבות לרשויות האכיפה (באם יהא בכך צורך) וכן לגולש אשר העלה את התוכן בגינו הוגשה הפנייה. בהעדר אישור כאמור לא נוכל לטפל בפנייתך.
  • בהתאם, במידה שתידרש לספק פרטים ומידע נוספים אנא ספק אותם בהקדם. אי מענה במועד עלול להקשות על הטיפול בפנייה וכן עלול לעכב את הטיפול בה.
  • אנא הפנה את פניותיך בעניין זה לכתובת הדוא"ל לעיל ולא באופן אחר, שכן פנייה באמצעות אפיקים אחרים עלולה לעכב את הטיפול בפנייה באופן משמעותי.
  • פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך שלושה (3) ימי עסקים. אולם, מאחר וברצוננו לבצע בדיקה מתאימה בקשר לכל פנייה ייתכן כי הטיפול בפנייה יארך פרק זמן ארוך יותר. האמור בפנייתך עלול, לעיתים, לסתור זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן ייתכן כי יהא עלינו לבדוק את הדברים גם עמם. בכל מקרה, אתר פופי יעשה מאמץ לטפל בפניות הגולשים בתוך זמן סביר ממועד פנייתם, תוך שימת לב מתאימה לכל פנייה. אנא תשומת ליבך כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.
 26. אתר פופי לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 27. דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה ל"אתר פופי" רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני"). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.
 28. עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.
 29. אתר פופי ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי גולשים. אתר פופי מבהיר, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, ואתר פופי אינו אחראי לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
 30. רישום לאתר
 31. במידה שתידרש להירשם לחלק משירותי האתר, הרישום ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק, גוגל+, twitter. כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.
 32. אתר פופי רשאי לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילך ועוד.
 33. אתר פופי יהיה רשאי מעת לעת להציע לגולשי האתר לעשות שימוש בשירות RSS (Real Simple Syndication) ("השירות").
 34. כעת, ההרשמה לשירות והשימוש בו הינם ללא תשלום. הינך רשאי לסיים את השירות בכל עת, על ידי שימוש בכלים המצויים בתוכנה באמצעותה הינך עושה שימוש בשירות. השימוש בשירות ייעשה לצורך אישי או פרטי בלבד ויש להימנע מעשיית כל שימוש מסחרי בשירות, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי אתר פופי.
 35. המשתמש בשירות מתחייב כלפי אתר פופי לעשות שימוש בשירות אך ורק בפלטפורמות תוכנה שיאפשרו את הצפייה במלוא המידע נשוא הודעת ה-RSS, בהתאם להצגתו באתר ו/או אתרי פופי השונים, על דרך של קישור ישיר לדף הרלוונטי באתר ו/או באתרי פופי השונים, ללא מסכי תיווך ו/או הצגת פרסומות ו/או קישורים שונים למיניהם. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שום שימוש בשירות אשר יפגע בכל אופן בקישור הישיר בין הודעת ה- RSS לדף הרלוונטי באתר ו/או באתרי פופי השונים.
 36. המשתמש מתחייב כי בהצגת הודעת ה-RSS במחשבו האישי הוא יימנע מלתקן, לערוך, להוסיף או לגרוע מהודעת ה-RSS ו/או מהמידע המוצג בדף הרלוונטי אליו מפנה הודעת ה-RSS.
 37. אתר פופי שומר לעצמו את הזכות והוא יהיה רשאי בכל עת להפסיק את אספקת השירות, כולו או חלקו, לשנות את מתכונתו ולדרוש מהמשתמשים לחדול מהצגת, הפצת או כל שימוש אחר במידע המבוסס על השירות, לרבות הודעות ה-RSS מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות ולא רק, בגין הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש (וזאת מבלי לגרוע מאף סעד ו/או זכות הנתונה לאתר פופי על פי כל דין).
 38. המשתמש בשירות מצהיר ומסכים כי בעצם רישומו לשירות, הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות (לרבות אבדן רווח או הכנסה) ו/או כל תוצאה אחרת, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה ו/או מחדל שיבצע המשתמש בהתבסס על המידע שקיבל במסגרת השימוש בשירות. המשתמש מתחייב לשפות את אתר פופי ו/או את נושאי המשרה בו, עובדיו ושלוחיו, מייד עם דרישתו הראשונה לכך של אתר פופי, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים ושכר טרחת עורכי דין סבירים) בהן ישא אתר פופי, ללא הגבלת זמן או סכום, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השירות, לרבות הפרה של זכויות קניין רוחני.
 39. המשתמש בשירות מצהיר ומסכים כי אתר פופי ו/או מי מטעמו (לרבות ספקי התוכן או שותפיו העסקיים של אתר פופי) לא יישאו בכל אחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אבדן, נזק וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין ו/או בקשר עם שימושו של המשתמש בשירות.
 40. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי אתר פופי אינו אחראי ואינו נותן מצגים בקשר עם זמינות שירות ה-RSS עצמו, המידע בדף הרלוונטי אליו מובילה הודעת ה-RSS, לתוכן המידע המוצג בו, לדיוק או אמיתות הנתונים המוצגים בו, לשיהוי ו/או לעיכוב שייגרם בהזרמת המידע או הנתונים ו/או לליקויים ו/או שיבושים בדרך העברתם או הצגתם ו/או לאי התאמתם של המידע והנתונים כאמור למחשבי ו/או למכשירי הקצה של המשתמש.
 41. ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו לכך כי כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות זכויות יוצרים) במידע נשוא השירות ו/או בלוגו ו/או בסימנים המסחריים אחרים המופיעים בהודעת RSS או בדפים הרלוונטיים אליהם הודעות ה-RSS מפנות, הינן שלאתר פופי בלבד ו/או (לפי העניין) של ספקי התוכן או שותפיו העסקיים של אתר פופי והמשתמש יימנע מלעשות במידע נשוא השירות ו/או בלוגו ו/או בסימנים המסחריים אחרים המופיעים בהודעת RSS או בדפים הרלוונטיים אליהם הודעות ה-RSS מפנות, כל שימוש הפוגע ו/או המונע ו/או המגביל את זכויות אתר פופי ו/או צד שלישי כאמור.
 42. הפסקת שימוש ושיפוי
 43. פופי רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיו, באופן זמני או קבוע, אם לא יעמוד בתנאי בתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים, חסימת IP וכן כל פעולה אחרת אשר בעלי אתר פופי ימצאו לנכון לנקוט כדי להגן על קנייניהם ו/או על זכויותיהם ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 44. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהא אתר פופי, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי נגד המשתמש כאמור, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 45. אתה תשפה את אתר פופי, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 46. חובות המשתמש
 47. השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 48. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של אתר פופי (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 49. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 50. המשתמש מתחייב שלא לקשר שהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר פופי ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 51. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את אתר פופי ו/או מי מטעמו מכל אחריות בעניין זה.
 52. כללי
 53. שימוש במערכת Google Analytics - האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. אתר פופי אינו משלב ו/או מאחד את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/

 54. ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 55. האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי פופי. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתר פופי המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ואתר פופי נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 56. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר פופי או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר פופי יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
 57. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן:"Cookies" ). תפקיד ה- Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה:http://www.google.com/intl/en/privacy למדיניות הפרטיות של חברת ארטימדיה אשר מנהלת את מערך הגשת הפרסומות של אתר פופי ראה: http://arti-media.net/privacy-policy. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל וארטימדיה (ככל שלא מותקן על מחשבך/ מכשירך) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
 58. הגבלת אחריות
 59. אתר פופי לא ישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם אתר פופי קיבל הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא ישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
 60. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של אתר פופי (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבלה בפועל פופי באופן ישיר מהמשתמש בגין שימוש בתאר ו/או בתכנים הכלולים בו (אם בכלל) במהלך התקופה של שלושה (3) חודשים שמיד לפני התאריך שבו הוגשה התביעה.
 61. יתכן שתחומי שיפוט אחדים לא ירשו את ההגבלה או ההחרגה של פיצויים נלווים או בגין נזק עקיף, ולפיכך בנסיבות מסוימות עלולות המגבלות או ההחרגות שלעיל לא לחול.
 62. ידוע למשתמש כי אתר פופי הסכים להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי אתר פופי מסתמך על כך.
 63. שיפוי - אתה מתחייב לשפות את אתר פופי, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג'.
 64. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט - על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

תאריך עדכון: אפריל 2018